فرش و موکت شوی

فرش و موکت شوی دستگاهی است که به منظور شستشوی موثر و با کیفیت فرش و موکت طراحی و تولید شده است.کاربرد این دستگاه امکان شستشوی عمیق فرش و موکت بدون آسیب دیدگی تار و پود آنها را فراهم کرده و سرعت خشک شدن را به میزان قابل توجه افزایش می دهد.

فرش و موکت شوی دستگاهی است که به منظور شستشوی موثر و با کیفیت فرش و موکت طراحی و تولید شده است.کاربرد این دستگاه امکان شستشوی عمیق فرش و موکت بدون آسیب دیدگی تار و پود آنها را فراهم کرده و سرعت خشک شدن را به میزان قابل توجه افزایش می دهد.فرش و موکت شوی دستگاهی است که به منظور شستشوی موثر و با کیفیت فرش و موکت طراحی و تولید شده است.کاربرد این دستگاه امکان شستشوی عمیق فرش و موکت بدون آسیب دیدگی تار و پود آنها را فراهم کرده و سرعت خشک شدن را به میزان قابل توجه افزایش می دهد.فرش و موکت شوی دستگاهی است که به منظور شستشوی موثر و با کیفیت فرش و موکت طراحی و تولید شده است.کاربرد این دستگاه امکان شستشوی عمیق فرش و موکت بدون آسیب دیدگی تار و پود آنها را فراهم کرده و سرعت خشک شدن را به میزان قابل توجه افزایش می دهد
دانلود اپلیکیشن