ترولی

ترولی یک ابزار ساده و در عین حال کاربردی در عملیات نظافتی و خدماتی می باشد که با دارا بودن بخش های مختلف و مجزا امکان مدیریت همزمان چندین عملیات و حمل و جابه جایی ابزار و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می نماید.

ترولی ،دستگاهی است که به منظور جابه جایی وسیله و حمل مواد و تجهیزات در صنایع مختلف به کار برده می شود.ترولی یک ابزار ساده و در عین حال کاربردی در عملیات نظافتی و خدماتی می باشد که با دارا بودن بخش های مختلف و مجزا امکان مدیریت همزمان چندین عملیات و حمل و جابه جایی ابزار و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می نماید.ترولی یک ابزار ساده و در عین حال کاربردی در عملیات نظافتی و خدماتی می باشد که با دارا بودن بخش های مختلف و مجزا امکان مدیریت همزمان چندین عملیات و حمل و جابه جایی ابزار و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می نماید.
دانلود اپلیکیشن