مواد شوینده صنعتی

مواد شوینده به منظور حذف انواع آلودگی ها در رده های متفاوت صنعتی به کار برده می شوند.مواد شوینده مواد شیمیایی هستند که به عملیات نظافت سرعت قابل توجهی را می بخشد.

دانلود اپلیکیشن